top of page

מטרת הצעת החוק והשיטה

Law Firm
Law

מחוקקים 

את חוק כנפו

להקמת המועצה הלאומית לחינוך

מטרת העל

לקדם את נושא החינוך בישראל ולהגדירו כיעד לאומי ראשון במעלה של ממשלת ישראל הן בטווח הקצר והן בתכנון וחשיבה לטווח ארוך.

הנחות היסוד

 1. כדי להשיג את מטרת העל, יש לבצע שינוי מבני עמוק במערכת החינוך בישראל, תוך שילוב דיסציפלינות חדשניות שיכינו את בוגר מערכת החינוך למאה ה 21 ויקנו לו ולה מיומנויות וערכים לצורך הגשמה אישית ולאומית.

 2. השינוי יתאפשר על ידי חיזוק גורמי החינוך האיכותיים במערכת וכן על ידי שיתוף בעלי עניין, מומחים ונציגים מובילים ומרכזיים מתחומים שונים ומגוונים לשם גיבוש מדיניות החינוך של מדינת ישראל.

 3. המסגרת המתאימה לביצוע השינוי המיוחל היא מועצה לאומית לחינוך, שתפעל ברוח ערכי מגילת העצמאות והתיקון לחוק החינוך הממלכתי 2002.

 4. קיומה של המועצה יאפשר הבטחת יציבות בקידום מדיניות זו כך שלא תהיה מושפעת מחוסר היציבות הפוליטי והחלפת ממשלות ושרי חינוך בישראל.

עקרונות מרכזיים 

 • מוצע להקים במשרד רוה"מ מועצה לאומית לחינוך, מועצה תוססת ודינמית שתעסוק בסוגיות מדיניות החינוך המרכזיות של מדינת ישראל במציאות משתנה.

 • החוק המוצע, נועד להבטיח את עצמאות המועצה, לבסס את היחסים שבין המועצה לבין רוה"מ, שר החינוך, משרד החינוך והעומדים בראשו והשלטון המקומי.

 • למועצה הלאומית לחינוך תהיינה סמכויות של ועדה סטטוטורית בכנסת.

עיקרי החוק 

 1. החוק יקבע מסגרת לעבודת המועצה כך שיתאפשר דיון פתוח, התחדשות, חיבור וסינרגיה של מוחות מובילים בחברה הישראלית, כדי לוודא עדכנותה וחדשנותה של המערכת והתאמת בוגריה למימוש עצמי בסביבה עמוסה תמורות ולקידום החברה בישראל.

 2. לצד הקניית ידע, תתמקד מערכת החינוך בהקניית ערכים, מיומנויות אישיות ואינטלקטואליות שיחזקו את כישוריו, יכולותיו וחוסנו של הבוגר שיאפשרו הסתגלות מהירה למצבים משתנים בעתיד דינמי, משתנה ולא נודע.

 3. המועצה תפעל לקידום מעמד המורה בישראל מתוך הנחה כי למעמדו של המורה יש השפעה מרכזית על קידום מערכת החינוך בישראל. המועצה תפעל להכרה ולקידום מעמד המורה בישראל כמקצוע נחשק ויוקרתי שימשוך אליו כוח אדם איכותי, נוסף לזה העושה כיום במלאכה החשובה של חינוך הדור הבא בישראל.

 4. תפקיד המועצה יהיה לתכנן ולתכלל תכנית לאומית בנושא החינוך ותהווה מטה שתפקידו לתאם הטמעת התכנית כעבודה בינמשרדית בין משרדי הממשלה, גופים סטטוטוריים רלוונטיים והשלטון המקומי.

שיטה

הכנת החוק כללה בחינת עבודתן של מועצות לאומיות בחינוך בעולם ובחנה את הצעות החוק בנושא שהונחו על שולחן הכנסת בעבר על ידי חברי הכנסת עודד פורר, שי פירון, יעל גרמן ועוד.

טיוטת הצעת החוק

Judge Writing

לעיון בטיוטת הצעת החוק יש להיכנס למסמך ה PDF

הנושאים המודגשים בצהוב נמצאים עדיין בדיון.

bottom of page